OLD FARMS AND CITY MALLS

Michael Lee Johnson
____________________________

NHỮNG NÔNG TRẠI VÀ KHU THỊ TỨ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

Old Farms And City Malls

Wal-Mart stores popping up like rabbits
from sunken holes in the suburbs;
concrete buildings, used old large spaces,
solid hard concrete floors -
unemployment babies sucklings on the application line.
Bagel babies, Subway, Stables, Home Depot,
Ace Hardware, Century 21 babies, they’re all the same.
They have big concrete buildings, concrete slabs,
very hard wood or cement floors -
they dance in the night with no love but security guards.
I see no doves, pigeons around Butler International golf course.
Oakbrook, old farms, turned from dust to economic villages,
pour out remaining farms into terraces with neon lights.
Southeastern pines, old wood, of your young youth have gone by -
to stained brick, stale drywall, stiff old cedar and dust.
I see no sparrow, no bushes or birches, just cinders and dust.
I want to find some sweetheart tonight, nothing here
in the vacant mall lots of the night,
but cinder and dust.
Wal-Mart stores popping up like rabbits.

2008

 

 

Những Nông Trại Và Khu Thị Tứ

Những cửa hàng Wal-Mart được xây giống như những con thỏ
trong những hang lõm vào nơi những vùng ngọai ô;
những tòa nhà bê tông, những khỏang không rộng, cũ kỹ,
những nền bê tông cứng khô –
những kẻ xin việc lần đầu trên dãy đơn xin việc.
Bagel, Subway, Stables, Home Depot,
Ace Hardware, Century 21, tất cả đều như nhau.
Chúng đều có những tòa nhà bê tông, những phiến bê tông,
gỗ cứng  hoặc những nền xi măng –
chúng khiêu vũ trong đêm, không có tình yêu ngòai những nhân viên an ninh.
Tôi không thấy những con chim bồ câu chung quanh sân gôn Quốc tế Butler.
Oakbrook, những trang trại xưa, từ đất bụi trở thành những ngôi làng lợi ích,
những trang trại còn lại chuyển thành những khu nhà với đèn nê-ông.
Những cây thông hướng Đông Nam, rừng xưa, của thời thanh xuân non nớt đã trôi qua
gạch ố màu, vách ván cũ kỹ, tùng cổ thụ cao ngất và bụi đất.
Tôi không thấy chim sẻ, những bụi gai hoặc bulô, chỉ có than và bụi.
Tôi muốn tìm vài cô em tối nay, không có ai ở đây
trong những lô thị tứ vắng vẻ trong đêm
chỉ có than và bụi.
Những cửa hàng Wal-Mart được xây giống như những con thỏ.

 

 

 

Last modified on 11/25/2011 – 8:00 PM © 2004 –2011 www.thotanhinhthuc.org.