MEXICAN STREET CHIDREN

Michael Lee Johnson
____________________________

NHỮNG ĐỨA TRẺ MỄ ĐƯỜNG PHỐ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

MEXICAN STREET CHILDREN

Repentances, the night after:
children of obscurity
from dusk to dawn,
Mexican street children,
they still have scars
inside the sounds of them.
Empty Budweiser cans, used condoms
newspapers scattered,
cancer sticks, ditch weed,
seeds and buds,
poetry and verse¾
lie dormant on the antique
oak wood floor¾
apartment above the bar,
Mexican music playing, 1:30 am
an open door.
Abandoned with their sins
and steps away with
their lives.

-2010-

 

NIGHT AFTER
(Version 1)

Repentances.
Pop cans and just condoms
lying on the oak wooden floor.
With papers with scattered
verse…
an opened door.

-2010-

 

NIGHT AFTER
(Version 2)

Repentances.
Pop cans and just condoms
lying on the oak wooden floor.
With papers with scattered
verses…
an opened door.

-2010-

 

NHỮNG ĐỨA TRẺ MỄ ĐƯỜNG PHỐ

Những giả dụ về lòng ăn năn, đêm sau:
những đứa trẻ vô danh
từ nhá nhem tới bình minh
những đứa trẻ Mễ đường phố
chúng vẫn có những vết thương lòng
bên trong những âm thanh của chúng.
Những vỏ lon bia Budweiser, những bao cao su đã dùng
những nhật báo rải rác
thuốc lá, cần sa
mầm và nụ
thơ và vần thơ ¾
nằm lặng thinh trên
sàn nhà ¾ gỗ sồi cổ xưa
chung cư trên quán rượu
chơi nhạc Mễ, 1 giờ 30 sáng
cửa ngỏ.
Bị ruồng bỏ với những tội lỗi của chúng
và bước khỏi với
những cuộc đời của chúng.

 

ĐÊM SAU
(Bản 1)

Những giả dụ về lòng ăn năn.
lon nước Pop và chỉ những bao cao su
đang nằm trên sàn nhà gỗ sồi.
Với những giấy tờ với rải rác
vần thơ …
cửa bỏ ngỏ.

ĐÊM SAU
(Bản 2)

Những giả dụ về lòng ăn năn.
lon nước Pop và chỉ những bao cao su
đang nằm trên sàn nhà gỗ sồi.
Với những giấy tờ với rải rác
những vần thơ …
cửa bỏ ngỏ.

 

____________________________

ditch weed: lọai cần sa kém chất lượng.

 

_________

Biography

_________

 

Last modified on 10/29/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.