INSIDE THIS WORLD ZIPPED

Michael Lee Johnson
____________________________

BÊN TRONG THẾ GIỚI BỊ ĐÓNG LẠI

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

MM

 

INSIDE THIS WORLD ZIPPED

I ‘m inside this world of silent creative space
within a zipped up tube of  words
within the darkness I crawl
from my vocabulary.
I look on the walls of night
looking for an exit.
I look through the crow in the darkness,
the gray on the bark of the willow tree,
serve as my lantern out of here.
Wayward are the gray clouds
I can’t see I toss my faith upon.
Wild horses of creativity form
lines, stanzas, poems with
and without form.
It’s here I beach the darkness
and the conclusion in the end
and the final lines that allow
you to envelope me between
my screams and creativity.

-2008-

 

 

BÊN TRONG THẾ GIỚI NÀY BỊ KHÓA LẠI

Tôi ở bên trong thế giới của khỏang không sáng tạo lặng lẽ này
trong phạm vi một ống chữ bị đóng lại
trong phạm vi bóng tối tôi bò
từ tự vựng của tôi.
Tôi nhìn những bức tường đêm
tìm lối ra.
Tôi nhìn con quạ trong bóng tối,
màu xám trên vỏ cây liễu
như chiếc đèn lồng giúp tôi ra khỏi đây.
Tôi ném niềm tin của tôi lên những đám mây xám
là hướng đi tôi không thể thấy
Những con ngựa hoang của hình thức sáng tạo
dòng, đọan thơ, những bài thơ  có
hay không có thể thơ.
Ở đây tôi tô lên biển bóng tối
và kết luận ở cuối
và những dòng sau cùng cho phép
bạn bóc tôi ra giữa
những tiếng rú của tôi và khả năng sáng tạo.

 

 

_________

Biography

_________

 

Last modified on 09/04/2012 – 8:00 PM © 2004 –2012 www.thotanhinhthuc.org.