FLIGHT OF THE EAGLE

Michael Lee Johnson
__________________________

ĐƯỜNG BAY CỦA ĐẠI BÀNG

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

From the dawn, dusty skies
comes the time when
the eagle flies-
without thought,
without aid of wind,
like a kite detached without string,
the eagle in flight leaves no traces,
no trails, no roadways-
never a feather drops
out of the sky.
|
1981

 


________

Biography
Tiểu sử

________

 

 

Last modified on 01/14/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ bầu trời hừng đông còn mờ xám
đà tới lúc
đại bàng bay –
không suy tính
không gió nâng cánh
như con diều  thả nổi không dây
đại bàng bay không để lại dấu,
vết, đường bay –
không một sợi lông
rụng rớt giữa trời.

1981