CALIFORNIA SUMMER

Michael Lee Johnson
____________________________

MÙA HÈ CALIFORNIA

Translated into Vietnamese by Tunisia

 

 
 

 

 

 

mm

 

 

California Summer

Coastal warm breeze
off  Santa Monica, California
the sun turns salt
shaker upside down
and it rains white smog, humid mist.
No thunder, no lightening,
nothing else to do
except sashay
forward into liquid
and swim
into eternal days
like this.

-2008-

 

 

Mùa hè California

Gió ấm miền biển
gần Santa monica, California
mặt trời trở thành lọ
muối lộn ngược
mưa sương trắng, bụi nước ẩm
không sấm, không chớp
không có gì làm
ngoại trừ đi loạng quạng
về phía chất lỏng
và bơi
trong những ngày bất tử
như vậy.

 

 

__

Bio
Tiểu sử
__

 

 

Last modified on 09/12/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.