A VICTORIAN VALUE

James Murphy
__________________

MỘT GIÁ TRỊ THỜI VICTORIA

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

mm

 

A VICTORIAN VALUE

Dickens was dead: to begin with.
And social necessity rotted
in the neighbouring plot.
Poets’ corner was best ways
more crowded, yet no candle
burned, or heart held vigil.

 

 

A STONING WAS ARRANGED

Pass me down your book of fables
Then point to the page
That clearly indicates just why
A stoning was arranged
You heard it from the word of god
I heard the word had changed
But everyone wore blindfolds when
A stoning was arranged

Saturdays just come and go, but
Thursdays feel real strange
All calendars are marked in red
A stoning was arranged
And all of you hyenas weighed
Your conscience when you gained
An extra pound of poppies when
A stoning was arranged

 

 

________

Biography

________

Last modified on 03/27/2011 6:00 PM
© 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

mm


 

MỘT GIÁ TRỊ THỜI VICTORIA

Dickens đã chết: trước hết là.
Và nhà cải cách xã hội mục rữa
trong hố chôn kế bên.
Lăng tẩm của nhà thơ ở nơi thuận lợi
đông đúc, nhưng không một cây đèn cầy
cháy, không người tiếc thương.

 

 

MỘT CUỘC NÉM ĐÁ ĐÃ ĐƯỢC SẮP ĐẶT

Chuyển cho tôi cuốn sách về những truyện ngụ ngôn của các anh
Rồi chỉ tới trang sách
Ngụ ý rõ tại sao
Cuộc ném đá đã được sắp đặt
Các anh nhân danh lời Chúa để trừng phạt
tôi cho rằng lời chúa không có hiệu lực cho việc ném đá
Vì thế mà mọi người đã bịt mắt khi
Cuộc ném đá được sắp đặt

Những ngày Chú nhật vừa đến và đi, nhưng
Những ngày thứ Năm thật sự kỳ lạ
Mọi cuốn lịch được đánh dấu màu đỏ
Cuộc ném đá đã được sắp đặt
Và tất cả các anh những con người độc ác cân nhắc
Lương tâm khi các anh có thêm
Một cân thuốc phiện vào lúc
Một cuộc ném đá được sắp đặt