SOLD

Paul Henry
_________

BÁN
Translated by KI

 

 
 

 

 


SOLD

Others want this house and soon
we must either leave or stay.
Is it the house or love
we are moving out of?
Perhaps we cannot say

but it hurts, all afternoon
our marriage has moved inside me –
the boys, the prints on the stairs,
the broken down cars, the holidays
in heaven and hell, long Saturdays
in market towns, mad neighbours …

I pick you a pear from the tree
but you have disappeared again
into that silence you inhabit,
your second home, where a whisper
might fall heavily to the floor –
an incendiary, pear-shaped
and loaded with pain.

Shall we stay or leave then, love?
It’s only the years moving inside us
and everything hurts in autumn.
Where shall we put them,
the years, in our new house?
the years we are moving out of?

 

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 03/15/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 
BÁN

Những người khác muốn căn nhà này và chẳng mấy chốc
chúng tôi phải rời đi hay ở lại.
Đó có phải là căn nhà hay tình yêu
chúng tôi đang dọn ra?
Có lẽ chúng tôi không thể nói

nhưng chúng tôi bị tổn thương, suốt buổi chiều
cuộc hôn nhân của chúng tôi dọn vào bên trong tôi –
những đứa con trai, những dấu vết trên cầu thang,
những chiếc xe hỏng, những kỳ nghỉ
trong thiên đường và địa ngục, những ngày thứ Bảy dài
trong những phố chợ, những người láng giềng điên rồ …

Tôi hái cho em một trái lê trên cây
nhưng em đã biến mất một lần nữa
trong sự im lặng em trú ngụ,
căn nhà thứ hai của em, nơi một tiếng thì thầm
có thể rơi mạnh trên nền nhà –
một trái bom lửa, hình dạng trái lê
và được nạp với khổ đau.

Lúc bấy giờ chúng tôi sẽ ở lại hoặc rời đi, tình yêu?
Đó chỉ là những năm dọn vào bên trong chúng tôi
và mọi thứ làm khổ chúng tôi vào mùa thu.
Chúng tôi sẽ đặt chúng nơi đâu,
những năm, trong căn nhà mới?
những năm chúng tôi dọn ra?