THE BLACK GUITAR

Paul Henry
_______________________________________

GHI TA ĐEN

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

THE BLACK GUITAR

Clearing out ten years from a wardrobe
I opened its lid and saw Joe
written twice in its dust, in a child's hand,
then a squiggled seagull or two.
                                                    Joe, Joe
a man's tears are worth nothing,
but a child's name in the dust, or in the sand
of a darkening beach, that's a life's work.
I touched two strings, to hear how much
two lives can slip out of tune
                                                then I left it,
brought down the night on it, for fear, Joe
of hearing your unbroken voice, or the sea
if I played it.

 

 

GHI TA ĐEN

Dọn dẹp tủ quần áo sau  mười năm
tôi mở nắp hộp đựng đàn và thấy chữ Joe
viết hai lần trong lớp bụi, bằng bàn tay trẻ con
sau đó là nét tháu hình một cánh chim hải âu hoặc hai.
                                                            Joe, Joe

nước mắt của một người đàn ông chẳng giá trị gì
nhưng tên của đứa trẻ trong lớp bụi, hoặc trong cát
nơi một bờ biển quá khứ, đó là tác phẩm đời.
Tôi chạm hai sợi dây, để nghe xem bao nhiêu
hai cuộc đời có thể vuột khỏi giai điệu
                                                            rồi tôi bỏ đó
đóng nắp hộp đàn lại, vì sợ, Joe
sợ phải nghe giọng êm đềm của mi hoặc của biển cả
nếu tôi gảy nó lên.

 

_________________________________

Joe có thể là tên thời thơ ấu của tác giả và hai cuộc đời có lẽ là cuộc đời bây giờ và cuộc đời thuở thiếu thời (ghi chú của người dịch).

 

 

 

________

Biography

________

 

 

Last modified on 11/22/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC