FOREWORD

LỜI NÓI ĐẦU

 

 
 

 

 

 

 


We are living in the age of the internet, where information abounds. In the past, we had to wait a very long time to know about events happening in the world. Now, it is a matter of hours before we can see details and photos of such events, wherever they may have occurred. We can also access research material in all sorts of fields, from cultural to social, political to economic, linguistics to ethnic studies.

Such positive developments cannot lead to improved relations between peoples. Conflicts such as ethnic cleansing in Yugoslavia (1991), and Rwanda (1994), terrorism, global warming and other crises are serious challenges that we must face. There is an increased need to find reconciliation between races and ethnicities, and between differences in politics, religions, and cultures, so that we can all live in peace. We need the means to bridge differences in cultures and languages. One of these means is literature, in which poetry is one of the most effective and efficient ways because it is direct and concise.

But, as the world becomes smaller and the need for communication and intellectual exchanges becomes ever more urgent, the methods of literary production must also change. Vietnam and China base their methods on “thoughts beyond words”, while the Western literary tradition is based on reason and logic. Thus sensibility varies from place to place.

A number of Vietnamese poets have realized this relatively early, and they have searched for new methods of literary productions within the past ten years, in order to seek out new readership in other cultures and languages, beginning with the two collections, “Blank Verses” and “Poetry Narrates”. Even American poetry in recent years no longer complies with the cumbersome literary methods of avant-garde modernism and post-modernism. This situation creates a friendly environment, in which poetic exchanges are simpler.

In the next step, we seek out friends and colleagues from other poetic traditions to join us in the journey – these include other writers who compose poetry in English.  We call upon American and British poets to send their poems to us.  The writings of our friends and colleagues will be posted on our websites www.thotanhinhthuc.org (A Bilingual Edition and Other Poetry Voices) and www.phongdiep.net (A bilingual Edition). On these websites, you will be able to read your own poems translated into Vietnamese, and read Vietnamese poems translated into English. The Vietnamese readers will also have the opportunity to read English poetry of our friends and colleagues by way of the Vietnamese translations of the original English writings. We call upon Vietnamese poets to send good blank verses to us, so that we will translate them into English to get them more new readers.

Thus, we are making wonderful advances in this new age, contributing to mutual understanding. We are lighting a small flame, but it is the flame of hope and faith. Come join us in this small, yet warm corner of poetry.  Let us raise a glass and toast each other in this meeting of minds. Dear friends and colleagues, only poetry has the ability to transform us and let us see each other for what we truly are, as equals, and to share suffering as well as happiness in the human condition. 

Email: tanhinhthuc@yahoo.com

 

 

Last modified on 01/10/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 


Chúng ta đang sống trong một thời đại tràn ngập thông tin trên internet. Nếu trước kia, chúng ta phải đợi rất lâu để biết một biến cố đã xảy ra trên thế giới, thì bây giờ, chỉ cần vài giờ sau là có thể thấy bằng hình ảnh và chi tiết bất cứ biến cố nào, xảy ra ở bất cứ đâu. Đó là chưa kể những tài liệu nghiên cứu đầy đủ về mọi lãnh vực nào từ văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế, ngôn ngữ, chủng tộc.

Những điều tốt lành đó không đủ đưa con người lại gần với nhau. Những cuộc chiến tranh chủng tộc ở Yugoslavia (1991), Rwanda (1994), chiến tranh khủng bố, khí hậu hâm nóng toàn cầu đang là những thảm họa mà chúng ta phải đối mặt. Và như thế, nhu cầu hòa giải giữa những sắc dân, khác biệt về chính trị, tôn giáo, văn hóa cần phải đặt ra để mọi người có thể sống chung trong hòa bình. Chúng ta cần những phương tiện bác cầu giữa các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Một trong những phương tiện đó là những thể loại văn học, trong đó thơ là một trong những phương cách hiệu quả nhất vì trực tiếp và súc tích.

Nhưng trong tình trạng thế giới thu nhỏ, nhu cầu giao tiếp càng lúc càng cấp thiết thì cách sáng tác một tác phẩm văn học cũng phải thay đổi. Việt nam và Trung hoa dựa vào phương pháp “ý ở ngoài lời”, trong khi văn minh phương Tây và cả nền văn học, dựa vào luận lý nên cách cảm nhận tác phẩm văn học mỗi nơi mỗi khác.

Một số nhà thơ Việt đã sớm nhận ra được điều này, và đã tìm ra phương cách thay đổi sáng tác trong khoảng 10 năm vừa qua, để tìm kiếm người đọc khác văn hóa và ngôn ngữ, với 2 tuyển tập “Thơ Không Vần” và “Thơ Kể”. Ngay cả thơ Mỹ trong những năm qua cũng không còn nương theo những phương cách sáng tác khó khăn như những phong trào tiền phong thời hiện đại và hậu hiện đại. Điều này tạo ra sự dễ dàng trong sự tiếp nhận giữa các nền thơ với nhau.

Bước kế tiếp, chúng tôi tìm kiếm những người bạn đồng hành từ những nền thơ khác, ở đây là những người sáng tác thơ bằng tiếng Anh. Chúng tôi kêu gọi những nhà thơ Anh và Mỹ hãy gửi sáng tác cho chúng tôi. Những sáng tác của các bạn sẽ được post lên website www.thotanhinhthuc.org và www.phongdiep.net. Trên website này các bạn sẽ đọc thơ của mình được dịch qua tiếng Việt, và đọc thơ Việt dịch qua tiếng Anh (A bilingual Edition và Other Poetry Voices). Người đọc Việt cũng sẽ có cơ hội đọc thơ các bạn, qua nguyên bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt. Các nhà thơ Việt hãy gửi cho chúng tôi những bài thơ không vần hay nhất của bạn, để được chuyển dịch và đến với những người đọc mới.

Như vậy, chúng ta đang khởi đầu những  bước đi tuyệt vời trong thời đại mới, góp phần trong sự cảm thông và am hiểu lẫn nhau. Chúng ta đang thắp lên ngọn lửa nhỏ, nhưng là ngọn lửa của niềm tin và hy vọng. Hãy đến với chúng tôi, nơi chốn nhỏ bé và ấm cúng này của thơ, để nâng ly rượu mừng trong ngày họp mặt. Các bạn biết không, chỉ thơ mới có đủ khả năng giúp chúng ta nhìn thấy nhau, trong bình đẳng và chia sẻ, cả hạnh phúc lẫn khổ đau, trong kiếp nhân sinh.