SHAKESPEARE  

Frederick Feirstein

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

                           
           

SHAKESPEARE
           
If I could live a Muslim cabbie’s day
Driving in traffic, parking at noon to pray
In 96th Street’s Mosque, I’d stop to chat
With vendors hawking fruit, pashminas, books
Even about my centuries of fame;
If I could be a New York City hack
I’d give up every sonnet, every play,
Not in disgrace with men’s eyes, not in shame
For just one sandwich stuffed with sizzling fat
Plump Falstaff in a greasy apron cooks,
I’d take blank time, not scripted Fortune, back.

 

 

SHAKESPEARE

Nếu tôi có thể sống một ngày của
người tài xế taxi Hồi giáo lái
trong lúc đông xe, ngừng lại buổi trưa
cầu nguyện tại Thánh đường Hồi giáo đường
96, tán gẫu với những người bán
hàng bán trái cây, khăn trùm đầu, sách,
ngay cả hàng thế kỷ tăm tiếng của
tôi; nếu tôi có thể là người tài
xế taxi ở thành phố New York,
tôi  sẽ từ bỏ mỗi bài thơ, mỗi
vở kịch, không được trọng vọng dưới mắt
mọi người, không xấu hổ với chỉ một
chiếc bánh sandwich nhét đầy mỡ nóng
do Falstaff béo tròn mặc tạp dề
đầy dầu mỡ làm, tôi chọn một tương
lai mở, không phải thứ tương lai tiền định,
ngược đời.

 

___________________________
                                                                                                                                               
Sir John Falstaff là nhận vật trong kịch William Shakerspeare.

 

 

______________________

Biographical Note
______________________

Dictionary of Literary Biography

______________________

 

 

 

Last modified on 01/25/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.