THREE QUATRAINS FOR CLARE

Phillip A. Ellis

____________________________

BA TỨ THƠ CHO CLARE

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

THREE QUATRAINS FOR CLARE

When the boat heads out to the Hole in the Rock,
and the westering swell from the Pacific
(when it is rising) strikes the boat like a blow,
are you likely to be up and out, laughing?

I would love to be there with you, at the prow,
facing the glass-sharp swell with its biting breeze
with you, at the prow, laughing with you, knowing
that, with you beside me, I am not afraid.

And the spray shall rise up and strike at us then,
and, though I shall become sodden, even cold,
through the action of the water, I shall be
glad I am beside you and sharing your world.

 

__________________

The Hole in the Rock is a rock formation on the Bay of Islands in New
Zealand, where tourist boats go through a natural arch.

 

BA TỨ THƠ CHO CLARE

Khi con tàu hướng tới The Hole in the Rock,
và con sóng nhồi hướng Tây từ Thái Bình Dương
(nổi lên) đánh vào con tàu như cú đấm,
em có thích lên xuống giống như con sóng nhồi, cười?

Anh thích được ở đó với em, trên mũi tàu,
đối mặt với con sóng sắc gây sự bất an
cho em, ở mũi tàu, cười với em, biết
rằng, có em bên cạnh, anh không sợ.

Và bụi nước sẽ nổi lên và bắn vào chúng ta rồi,
và, dù rằng anh có bị ướt sũng, ngay cả lạnh,
qua tác động của nước, anh sẽ
sung sướng được bên em, chia sẻ thế giới của em.

 

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 10/23/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.