JUDAS EVANGELIUM

Phillip A. Ellis

____________________________


JUDAS, PHÚC ÂM

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

MM

 

JUDAS EVANGELIUM

What shall I say to save my soul this day?
  You think me evil now, what of before?
  When I seek salvation, you slam the door
straight in my face; nauseous and grey,
      what shall I say?

  You drive me out, the trees above me draw
me close, to scale, to climb and clamber away
with rope around my neck, to pad away,
  to fall into the grey, betray my friends no more.

And this, my final will, won't last for long nor stay:
  my breath's confession lies within, to bore
  whoever cons from now to evermore,
from puzzled youth, to old and wise, or fey--
      what shall I say?

 

JUDAS, PHÚC ÂM

Tôi sẽ nói gì để cứu vớt linh hồn tôi hôm nay?
   Bạn nghĩ tôi xấu xa, vậy thì bạn đã nghĩ gì về tôi trước kia?
   Khi tôi tìm kiếm sự cứu rỗi, bạn đã đóng sầm cửa lại
ngay trước mặt tôi; buồn chán và ảm đạm,
     tôi sẽ nói gì?

   Bạn đẩy tôi ra, cây cối kéo tôi lên, cân nhắc, trèo, leo, quằn quại
với  dây thừng quanh cổ, đi  rón rén,
   trở nên ảm đạm, không phản bạn nữa.

Và đây, ý chí cuối cùng của tôi, sẽ không ở lâu hay lưu lại:
   lời thì thầm thú tội của tôi nằm bên trong, làm chán ngán
   bất cứ ai học từ bây giờ tới mãi mãi,
từ tuổi trẻ mù tịt, tới già  và khôn ngoan, hoặc phù phiếm –
     điều gì tôi sẽ nói?

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 09/23/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.