HEROES (FOR CLARE)

Phillip A. Ellis

____________________________

NHỮNG ANH HÙNG (CHO CLARE)

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

MM

Heroes (for Clare)

Life to me is like a play, no heroes,
only villains, who love banality
as they gnash their teeth, they rage, and they twirl
moustaches, scheming. It amuses me
to think these cliches like a cloak over
the faces and forms of others, and then
let them advance their prissy repertoire
of motion, as they chew the scenery.

But now that all tumbles down, for you are
my hero, my story's protagonist;
I do not ask for salvation, although
that's the gift you've brought from the underworld,
and now it is my duty, to but care
for you, and protect you, be _your_ hero.

 

Những Anh Hùng (Cho Clare)

Đời sống với tôi như một vở tuồng, không anh hùng
chỉ là những kẻ bất lương, tầm thường
như chúng nghiến răng, giận dữ, vân vê
râu mép, mưu mô. Điều đó làm cho tôi tức cười
nghĩ rằng những lời nói rập khuôn này che dấu
những khuôn mặt và dáng vẻ những kẻ khác, và rồi
để chúng tăng tiến những sở trường tỉ mỉ
về điệu bộ của chúng, như nhai nuốt cảnh tuồng.

Nhưng bây giờ mọi thứ sụp đổ, vì em là
anh hùng của tôi, vai chính câu truyện của tôi;
tôi không cầu xin sự cứu rỗi, mặc dầu
đó là món quà em đã mang tới từ địa ngục
và bây giờ đó là bổn phận của tôi, chỉ để quan tâm
tới em, và bảo vệ em, là anh hùng của em.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 01/14/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.