GENIUS LOCI

Phillip A. Ellis

____________________________


THỔ THẦN

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

MM

 


GENIUS LOCI

When we were wandering
through the fernery, as the rain
dripped from the leaves in the atrium,
did you notice, perchance,
that under the leaves of one
that hovered like a held breath
over the rocks in the pond,
there was a frog, almost not breathing?

It was a native frog,
if I recall correctly,
one not exactly rare
but of a diminished range,
and its eyes were wells of black light
that held us in their depths.

 

THỔ THẦN

Khi chúng ta dạo bước thơ thẩn
qua khu trồng dương xỉ, mưa
nhỏ giọt từ những chiếc lá nơi sân giữa
em có lưu ý chăng, tình cờ thôi,
rằng dưới những chiếc lá của một cây dương xỉ
treo lửng như một hơi thở cầm nín
phía trên những phiến đá trong ao,
có một con ếch, hầu như nín thở?

Đó là một con ếch bản địa,
nếu tôi nhớ không lầm,
một loài không hẳn hiếm
nhưng đang dần biến mất,
và mắt nó là hai giếng nước đầy ánh sáng đen tuyền
cầm giữ chúng ta trong những vùng sâu thẳm của giếng khơi.

 

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 10/23/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.