EVERYTHING DIES

Phillip A. Ellis

____________________________


MỌI THỨ CHẾT

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

MM


EVERYTHING DIES

The sound of a gull that slips through the wind,
the ocean a greyness tipped with a white,
the sky like a sea of clouds, with their hands
together in prayer, I know it is time.

It's time to be dark of heart, with the waste
of sky and the water shivering, cold;
it's time to reflect on time and the past
that's left us as tokens, toys of the world.

The ocean splinters the rock, and tears it till sand,
and lays it upon the shore, till it's rock,
but lives, they will ebb and flow, and the skies
will cry not, unknowing sorrows or joys.

And ocean, sand, and the gulls of skies, and the skies,
you'll pass, at the end, when sun will consume
all things of the world, as everything dies
in turn; so remember: everything dies.

 

MỌI THỨ CHẾT

Âm thanh của một con hải âu lướt nhẹ trong gió,
biển cả là một màu xám viền trắng,
bầu trời giống một biển mây, với những bàn tay
chắp tay cầu nguyện, tôi biết là đúng lúc.

Đó là lúc trở thành bóng tối trái tim, với bầu trời
hoang phế và nước rùng mình, lạnh;
đó là thời gian phản ảnh đúng lúc và quá khư
đã rời xa chúng ta như những vật lưu niệm, những đồ chơi thế gian

Biển làm vỡ đá, và kéo tới cát,
và rải lên bãi, vẫn là đá
nhưng sống, chúng sẽ lên xuống theo triều nước, và bầu trời
không kêu khóc, những niềm vui và nỗi buồn không hay biết

Và biển, cát, và những con chim hải âu của trời mây, và mây trời,
bạn sẽ trải qua, lúc cuối, khi mặt trời tiêu thụ
mọi thứ của thế gian, như mọi thứ chết
lần lượt; hãy nhớ: mọi thứ chết.

 

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 03/25/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.