AT THE DYING LAND

Phillip A. Ellis

_____________________________


NƠI VÙNG ĐẤT CHẾT MÒN

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

 

At the Dying Land

Down the creeks, and down the rivers' dreams,
the now-undreamt bunyips sidle through
the sickened water, breathing the scent
of the seas that dream down at the heads.

And the sounds of saltwater smiting
the land course upwards, away from coasts
and waiting trawlers, away from heads
where the seagulls squabble with us men,

and the bunyips course outwards, into
the seas and into oceans, depart
with a lonesome look backwards, over
at the dying land, marked by titles.

Through the creeks, and down the rivers' dreams,
the land is settling into dusks
senile with the night, and the towns make
the starlight nothing with mockery.

________________________

bunyip: an Indigenous Australian water-spirit
heads: the point where rivers meet seas and oceans

 

 

Nơi Vùng Đất Chết Mòn

Xuôi theo những vịnh, và xuôi theo những giấc mộng của các sông ngòi,
những thủy thần giờ không còn được mơ tưởng tới đang lén bơi
trong giòng nước bệnh hoạn, hít thở mùi hương
của đại dương đang mơ tưởng nơi cửa biển.

Và âm vang của nước mặn vỗ
bờ đất liền chạy dọc thượng nguồn, xa khỏi các bờ biển
và xa khỏi các thuyền lưới rà đang bỏ neo chờ, xa khỏi cửa biển
nơi những con mòng biển vẫn cãi vã với loài người chúng ta,

và những thủy thần bơi ra ngoài xa, vào
vùng biển cả vào những đại dương, ra đi
ngoái mắt nhìn cô quạnh
về vùng đất chết mòn, ghi dấu những quyền sở hữu.

Xuôi theo những vịnh, và xuôi theo những giấc mộng của các sông ngòi,
vùng đất đang ngụ cư vào những miền chạng vạng
lão suy cùng đêm tối, và những thị trấn
hư vô hóa ánh sao kèm theo lòng nhạo báng.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 09/01/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.