THE BAY OF ISLANDS

Phillip A. Ellis

____________________________

VỊNH CỦA NHỮNG HẢI ĐẢO

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

THE BAY OF ISLANDS

Start these lines with the seagulls calling
over the waters where dolphins turn
their sleek backs under the choppy backs
of tides that turn, tugged by the high moon

into shape between the islands, then
think of the green water as like glass
made animate, with the force of ocean
and wind behind it, breaking over

rock platforms, leading to grass and trees,
and here and there a house settled down
under the skylines, where winter rain
sleeps over the saddles of stone, green

with grass and trees, and there to the north
the treaty place: I shall remember you,
O Bay, and the way you breathe, loosing
me like the light in Clare's eyes and laugh.

 

VỊNH CỦA NHỮNG HẢI ĐẢO

Bắt đầu những dòng thơ này với những con chim hải âu đang
kêu trên mặt nước nơi những con cá heo xoay
những cái lưng bóng nhẫy của chúng dưới những lưng
sóng bập bềnh lên xuống, kéo mạnh bởi con trăng lên cao

về hướng vị trí giữa những hải đảo, rồi thì
hãy nghĩ tới gìong nước xanh giống như chiếc ly
trở nên sinh động, với lực của đại dương
và gió  đằng sau nó, đang vỡ  trên

những thềm đá, dẫn tới bãi cỏ và cây cối
và đó đây một ngôi nhà nằm thỏai mái
dưới những đường chân trời, nơi mưa đông
qua đêm trên những lưng đá, xanh rì

cỏ và cây, và từ đó tới phía bắc
nơi giao ước: Tôi sẽ nhớ em,
Ồ Vịnh, và cái cách em thở, đang giải thóat
tôi như ánh sáng trong đôi mắt clare và cười.

____________________________

Ghi chú: Những bài thơ thể luật, vần và không vần, chúng tôi đều dịch sát nghĩa theo thể tự do để bản đọc dễ so với nguyên bản.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 12/07/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.