I KNOW NOT MANY THINGS

Phillip A. Ellis

____________________________

TÔI CHẲNG BIẾT RẤT NHIỀU ĐIỀU

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

mm

 

I KNOW NOT MANY THINGS

I know not many things. Of dreams
and dreamers, of hope and kings,
of war and glory, blood-letting fleams
I know not many things.

Of fields of glory and games, such things
as these and many more in reams
uncountable and uncounted, like rings

of gold and silver, gems that gleam,
or artifacts of steel and wood, which bring
loads propelled by light or fire or steams,
I know not many things.

 

 

TÔI CHẲNG BIẾT RẤT NHIỀU ĐIỀU

Tôi chẳng biết rất nhiều điều. Về những giấc mộng
và những người mơ mộng, về niềm hi vọng và những vua chúa,
về chiến tranh và vinh quang, về những lưỡi trích máu
Tôi chẳng biết rất nhiều điều.

 
Về những chiến địa của vinh quang và của những trò chơi, những thứ
đại loại vậy và rất nhiều thứ khác
không đếm được và không được đếm, như những chiếc nhẫn

bằng vàng và bạc, những viên đá quí lấp lánh,
hoặc những đồ tạo tác bằng thép và gỗ, để
hàng đống hàng đống được đẩy tới bằng ánh sáng hoặc bằng lửa hoặc bằng hơi nước,
Tôi chẳng biết rất nhiều điều.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 10/23/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.