MY FRIEND THE POET KHẾ-IÊM
_________________

BẠN TÔI NHÀ THƠ KHẾ-IÊM

Đỗ Vinh

 

 
 

 

 

 

My Friend, KHE IEM, Poet.jpg

 

my friend the poet khế-iêm

rain
standing
under
rain
with
umbrella
in
between

not
smiling

just
showing
teeth
after
many
years
of
hunger

____________________

 

bạn tôi nhà thơ khế-iêm

mưa
đứng
dưới
mưa
với
ô

giữa

không
cười

chỉ
nhe
răng
sau
nhiều
năm
ốm
đói

 

 

 

Last modified on 03/25/2012 8:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.