HAPPINESS EPIDEMIC

David Hermandez
_____________________

BỆNH DỊCH HẠNH PHÚC

Translated by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

HAPPINESS EPIDEMIC

Without any warning, the disease
sweeps across the country
like a traveling circus.

People who were once blue,
who slouched from carrying
a bag of misery over one shoulder

are now clinically cheerful.
Symptoms include kind gestures,
a bouncy stride, a smile

bigger than a slice of canteloupe.
You pray that you will be infected,
hope a happy germ invades your body

and multiplies, spreading merriment
to all your major organs
like door-to-door Christmas carolers

until the virus finally reaches your heart:
that red house at the end of the block
where your deepest wishes reside,

where a dog howls behind a gate
every time that sorrow
pulls his hearse up the driveway.

 

 

BỆNH DỊCH HẠNH PHÚC

Với không lời dự báo, căn bệnh
quét qua khắp nước
giống như đòan xiếc du hành

Người ta có lần buồn rầu,
uể ỏai mang
một túi khốn khổ trên vai

nhưng bây giờ thì hớn hở ở gường bệnh.
Triêu chứng bao gồm những điệu bộ ân cần,
bước đi nhún nhảy, nụ cười

lớn hơn cả một phiến bí đỏ.
Bạn cầu xin được nhiễm bệnh,
hy vọng mầm hạnh phúc xâm nhập cơ thể

và nhân lên, sự hoan hỉ lây lan
Tới khắp cơ quan chính
như những người hát mừng Giáng sinh tới từng nhà

cuối cùng, cho đến khi con siêu vi tới tim bạn:
ngôi nhà đỏ ở cuối khu phố
nơi những mong ước sâu kín trú ngụ

nơi con chó tru đằng sau cửa cổng
mỗi lần nỗi bất hạnh
dừng chiếc xe tang của nó bên lối vào.

 

 

________

Biography
________

    

 

Last modified on 11/09/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC