UNLIKELY HOURS

Alden Marin
_______________________________________

NHỮNG THỜI KHẮC KHÔNG CHẮC CÓ THỰC

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

MM

 

UNLIKELY HOURS

Finding sleep
in unlikely hours
beside the bed
not on it –
But between
the minutes
when seconds
made more sense;
respite in them
like a favorite pillow
underhead –
or beloved
mountain range
just out of reach
on the near horizon
disappearing
in the window frame, as
sleep was an escape
that led to suspicion
life was not
about being awake
But, instead – in
a better place
if only you
could find it.

 

 

NHỮNG THỜI KHẮC KHÔNG CHẮC CÓ THỰC

Tìm được giấc ngủ
trong những thời khắc không chắc có thực
cạnh giường
chẳng phải trên giường –
Nhưng giữa
những phút
mà những giây
lại có nhiều ý nghĩa hơn;
thời gian nghỉ ngơi, trì hoãn trong chúng
như chiếc gối ưa thích
kê dưới mái đầu –
hoặc như
dãy núi yêu dấu
xa ngoài tầm
nơi chân trời gần cận
tan biến đi
nơi khung cửa sổ, như thể
giấc ngủ là cuộc đào thoát
khiến ta ngờ rằng
cuộc sống chẳng phải
là về cuộc tỉnh thức
Mà, thay vì vậy –
cuộc sống là ở một nơi chốn tốt đẹp hơn
giả như
bạn tìm ra nơi đó.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 10/23/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC