TIME

Alden Marin
_______________________________________

THỜI GIAN

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

mm

 

TIME

Time became
the world; the earth
and its tribes
at first– seasons, then
shadows cast
on the ground & read
later, hands clicking
their calculated march–
The time that divided us
into decades, centuries
eras, years, epochs, minutes
weekends, deadlines–
time outs and times
to begin–measured
by accomplishments
shortcomings & traffic jams;
time spent in transition
the time you get
between beginnings
and endings–still time
to set time aside
and make plans
before the leaves turn red
fall–and settle slowly
to the bottom of lakes
and oceans, with all
the makings there
of hour glass sands;
detritus and sediment–
evolving towards shore
having culled dark secrets there
in the depths, of time
before it’s gathered
into glass vessels–
and turned over & over
as a constant reminder
of how much time
we have left.

 

THỜI GIAN

Thời gian đã trở thành
thế giới; mặt đất
và những bộ tộc của nó
lúc ban đầu – các mùa tiết, rồi tới
những bóng cột ngả dài
trên nền đất [để đo thời gian] & sau đó đọc
thời gian, qua những kim đồng hồ kêu tích tắc
chỉ vận hành được tính toán của chúng –
Thời gian chia chúng ta
thành những thập kỉ, thế kỉ
kỉ nguyên, năm, những thời đại, những phút
những ngày cuối tuần, những thời hạn cuối cùng –
những thời gian đã cạn kiệt và những thời gian
để khởi đầu – đo bằng
những công cuộc được hoàn tất
những khiếm khuyết & những tắc nghẽn giao thông;
thời gian phí hoài thời chuyển tiếp
thời gian bạn có
giữa những khởi đầu
và những chung cuộc – thời gian ngưng đọng
để gạt thời gian sang một bên
và lên những kế hoạch
trước khi những chiếc lá chuyển màu đỏ
rụng xuống – và chậm chạp lắng xuống
dưới đáy hồ
và biển cả, cùng với tất cả
những chất liệu ở đó
của cát trong đồng hồ cát;
những vật vỡ vụn và những thể trầm tích –
tiến triển dạt vào bờ
thu thập những bí mật tối tăm
nơi những miền sâu thẳm, của thời gian
trước khi tụ tập lại
trong những chiếc đồng hồ cát –
và cứ thế lật úp lên úp xuống
như một lời nhắc nhở thường xuyên
rằng chúng ta có được bao nhiêu thời gian
còn lại.

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 12/21/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC