WORN OUT SHOES

Alden Marin
_______________________________________

GIÀY MÒN VẸT ĐẾ

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

MM

 

WORN OUT SHOES

She told me
she knew the man
in tidy rags
not just in passing
but from coffee
and longer gatherings–
maybe a shared
crust of bread and rind
of cheese–or a simple meal
underneath a shady tree
when both were younger;
less put upon by the years…
And today, he walks
on the PCH, past
the morning commute
in the opposite direction
towards the market dumpsters
and the leftovers
at La Salsa and McDonald’s
while she dreams
of a different itinerant
one with a home on a hill
a private plane
and a thundering corporation
while he walks
and walks with
his worn out shoes.

 

GIÀY MÒN VẸT ĐẾ

Nàng bảo tôi
nàng từng biết người đàn ông
trong bộ quần áo rách rưới nhưng sạch sẽ đó
không phải chỉ do tình cờ
mà quen trong tiệm cà phê
và những cuộc gặp mặt kéo dài hơn gồm nhiều người –
đã từng chia xẻ
hoặc vỏ bánh mì và cùi
phó mát – hoặc một bữa ăn đơn sơ
dưới một bóng cây
khi cả hai còn trẻ;
mà năm tháng chưa chồng chất …
Và hôm nay, ông ta bước đi
trên PCH [*],
ngược chiều với
giòng xe cộ đi làm buổi sáng
về phía những kho rác ở các chợ
và nơi bỏ đồ ăn thừa
của các tiệm La Salsa và McDonald’s
trong khi nàng mơ tưởng
về một kiểu sống lưu động khác
kiểu sống có ngôi nhà trên đồi
và máy bay riêng
và một công ti kinh doanh lớn cực kì
trong khi ông ta bước đi
và bước đi
chân mang giày đã mòn vẹt đế.

[*] PCH: Pacific Coast Highway [bang California]

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 12/21/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC