PRETENDING NOT TO HEAR

Alden Marin
______________________________

GIẢ ĐÒ KHÔNG NGHE THẤY

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

PRETENDING NOT TO HEAR
(at Modo Mio)
  
The ladies
in the corner
are talking about
their lovers & paramours
in hushed tones
giggling intermittently
not knowing I
can hear them--
I find it disgusting
but nonetheless
I would have liked
to have been one
of those lucky suitors
who's talked about later on
whose kisses have turned
to evening whispers
and whose thrusts
become the subject
of small town gossip
With me
in the other corner
At Modo Mio
pretending not to hear
but hanging on
every anecdote.

 

 

 

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 10/03/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢ ĐÒ KHÔNG NGHE THẤY
(ở tiệm Modo Mio)

Các quí cô
ở góc phòng
đang nói về
những tình nhân & bồ bịch của quí cô
bằng giọng thầm thì
cười rúc rích từng cơn
không biết rằng tôi
có thể nghe được họ --
Tôi thấy chuyện đó tởm lợm
nhưng tuy nhiên
tôi muốn phải chi
tôi là một
trong những người cầu hôn may mắn đó
những người sẽ nói về chuyện đó sau này
những người mà, của họ, những nụ hôn
trở thành những thì thầm buổi tối
và của họ, những cú thọc
trở thành đề tài
của những chuyện tầm phào tỉnh lẻ
Với tôi
ở một góc phòng khác
trong tiệm Modo Mio
giả đò không nghe thấy
nhưng chăm chú lắng nghe
từng giai thoại.