LET’S PRETEND

Alden Marin
________________________

HÃY GIẢ ĐÒ

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 
 
Let’s pretend
we’re not at war
Let’s pretend
our love never ends
Let’s pretend
we’ll live forever
Let’s pretend
Death and taxes
and betrayal
are all a myth
Let’s pretend
that one day, summer
will last all year
and that the crush
on the girl next door
will blossom
and bear fruit
Let’s pretend
this poem is in
the shape
of a bird
that’s perfect
and free as
the blue horizon –
both resolving
without pretending
in one final
word.

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 08/16/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 


Hãy giả đò
rằng chúng ta không trong tình trạng chiến tranh
Hãy giả đò
rằng tình chúng ta bất tận
Hãy giả đò
rằng chúng ta sẽ tồn sinh mãi mãi
Hãy giả đò
rằng cái chết và thuế má
và sự phản bội
thảy đều là huyền thoại
Hãy giả đò
rằng một ngày, mùa hạ
sẽ kéo dài cả năm
và rằng lòng mê đắm
cô gái phòng kế bên
sẽ đơm bông
kết trái
Hãy giả đò
rằng bài thơ này
có hình
con chim
tuyệt hảo
và tự do
như chân trời màu xanh –
cả hai, thơ và chim
chẳng giả đò
mà cùng kết thúc
trong một từ chung cuộc.