OVERSEAS

Alden Marin
______________________________

DRAKE’S BAY ESTERO – VỀ THĂM LẠI

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

 

OVERSEAS

Two bone figurines
I bought in a dark
antique store on Bali;
a yellow, carved Buddha
and a reeling tiki God–
they stare at me
across the desk
like I should
have never taken them
out of their world …
“What are we doing here?”
they seem to say
“What do you want?”
One black bone;
the other hewn from a horn
I bargained them down
from $20 to $10 for both
and maybe they’re mad
about that–having been part
of a smarmy trade
between east and west –
And now all they do
is sit perched atop
this cluttered desk
listening to pop music
and watching me paint –
hearing me hemming &
hawing on the phone
maybe even overhearing
the creepy neighbors next door …
I want to apologize, but I fear
they’re beyond listening –
these two misfits whom
I don’t understand –
who wound up here
in questionable roles
when they should be
back home, overseas.

 

 

HẢI NGOẠI

Hai bức tượng nhỏ bằng ngà
tôi mua
tại một tiệm đồ cổ tối ám ở Bali;
một bức màu vàng, tạc hình Đức Phật
và một bức dáng lắc lư, tượng thần kiểu tiki –
chúng nhìn tôi chằm chằm
qua bàn viết
như thể lẽ ra tôi
chẳng bao giờ nên tách lìa chúng
khỏi thế giới của chúng …
“Bọn ta làm gì nơi đây?”
chừng như chúng nói vậy
“Mi muốn gì?”
Một bức bằng ngà đen;
bức kia đẽo từ một chiếc sừng
Tôi mua được với giá hời
từ $20 bớt xuống còn $10 cho cả hai bức tượng
và có thể chúng rất thích thú
về việc đó – dự phần vào
cuộc mua bán ngã giá nịnh nọt xun xoe
giữa đông và tây –
Và giờ đây chúng chỉ có mỗi một việc
là ngồi ngất ngưởng
trên bàn viết bừa bộn này
nghe nhạc pop
và ngó tôi vẽ –
nghe tôi ầm ừ &
ấp úng qua điện thoại
thậm chí chúng có thể nghe lỏm
những người hàng xóm khó chịu kế cận …
Tôi muốn ngỏ lời tạ lỗi chúng, nhưng tôi e
chúng không thể nghe hiểu –
hai gã lạc điệu này
mà tôi chẳng hiểu được chúng –
chúng kết thúc cuộc đời nơi đây
trong vai trò đáng ngờ
khi lẽ ra chúng nên
trở về nhà, nơi hải ngoại.


 
Tiki refers to large wood and stone carvings of humanoid forms in Central Eastern Polynesian cultures of the Pacific Ocean. The term is also used as it relates to Māori mythology where Tiki is the first man. In the Māori language, the word 'tiki' was the name given to large wooden carvings in roughly human shape, although this is a somewhat archaic usage.

[wikipedia]

 

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 10/10/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC