THE OPEN DAY

Alden Marin
_______________________________________

NGÀY MỞ CỬA

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

THE OPEN DAY

In the open day
a mind's made up
of seeds & possibilities
laid bare to see
in moments before
raw noon – searching
the canyons
every sandstone corner
for their fallen breezes
scribbling the sea
haphazardly – a message
to interpret to feelings
or words, as these;
statements we make
of how to connect
before a road's hard turn
brings its own erasure
and another landscape
as quickly, to consider ...
An open day
not compromised by
the red and green
of stop and go
to commands we obey
de rigeur, by rote –
while the white birds float
as if in messages
of their own.

 

 

NGÀY MỞ CỬA

Trong ngày mở cửa
một bộ óc thông thái được tạo
với những hạt & những khả thể
được trưng bày cho thấy
trong khỏanh khắc trước
buổi trưa sống sượng – lục sóat
những hẻm núi
mỗi góc sa thạch
vì những than cám rơi xuống của chúng
nguệch ngọac viết trên biển
một cách ngẫu nhiên – một thông điệp
để giải thích đối với những cảm xúc
hoặc những chữ, như thế này;
những phát biểu để chúng ta hiểu
làm sao để nối kết
trước khúc ngoặt của con đường
dẫn đến sự xóa bỏ của chính nó
và một quang cảnh khác
một cách rất nhanh, để cân nhắc …
Một ngày mở cửa
không được thỏa hiệp bởi
màu đỏ và màu xanh
của dừng lại và đi
đối với những mệnh lệnh chúng ta tuân theo
một cách tự động, do thuộc lòng –
trong khi những con chim trắng lơ lửng
như thể trong những thông điệp
của chính chúng.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 10/23/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC