THIS MODERN LIFE — SOME DAYS ARE LIKE THAT

Alden Marin
________________________

CUỘC ĐỜI HIỆN ĐẠI NÀY — VÀI NGÀY GIỐNG NHƯ THẾ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

THIS MODERN LIFE

You can say
what you want
about my fickle nature
indecisiveness
and uncertainty
about arrival dates
and departure times —
modes of payment,
credit lines;
whether to go with
day's initial greyness —
or eventual sunshine;
Being enthralled
by birdsong outside
or irritated, in turns
by the same voices —
Hard to concentrate
in this modern life
with so much transpiring
on screens, phones
wireless devices
modes of communication
seen & unseen — owned
or in the frame
of acquisition mode —
everything ringing
with respective needs
And as many opinions
trying to register beliefs ...
You can say what you want
about my actions and moods
and it's probably true, but
I may or may not
agree with you.

 

SOME DAYS ARE LIKE THAT

The sky
is sparrows
or at least
memory of them —
memory the way
words on a page
try to capture
and hold something
fleeting, but fail —
leaving only footprints ...
The sky 
is pelicans
at least recollection
of them — as they once
floated above the intersection
at Topanga — oblivious
to our world ...
The sky is all birds
and thoughts, that left
a perfect impression
for instants, then vanished
into that same sky
that holds no trace
whatsoever — and then
everything in the
same glance — some
days are like that.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 07/22/2012 6:00 PM
© 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

CUỘC ĐỜI HIỆN ĐẠI NÀY

bạn có thể nói
điều gì bạn muốn
về tính do dự
tự nhiên hay thay đổi của tôi
về những ngày đến
và thời gian khởi hành –
cách trả tiên
và giới hạn nợ thẻ;
hoặc hài hòa với
vẻ u ám đầu tiên của ngày
hay ánh nắng cuối cùng;
Bị mê hoặc
bởi tiếng chim hót bên ngòai
hay tức tối, lần lượt
bởi cùng những âm giọng
Khó mà tập trung
trong cuộc đời hiện đại này
với quá nhiều hé lộ
trên màn hình, điện thọai
những thiết bị không dây
những phương thức giao tiếp
thấy & không thấy – làm chủ
hay trong cái khung của
phương thức đạt được.
Mỗi thứ rung lên
với những nhu cầu riêng biệt
Và như nhiều ý kiến
cố biểu lộ niềm tin …
Bạn có thể nói điều gì bạn muốn
về những hành động và trạng thái của tôi
và chắc là đúng, nhưng
tôi có thể hoặc không thể
đồng ý với bạn.VÀI NGÀY GIỐNG NHƯ THẾ

Bầu trời là những con chim sẻ
hoặc ít ra
ký ức về chúng –
ký ức như
những chữ trên trang giấy
cố bắt
và nắm giữ điều gì
thóang qua, nhưng thất bại –
chỉ lưu lại những dấu chân …
Bầu trời
là những con bồ nông
ít ra những hồi ức
về chúng – như chúng có lần
lơ lửng trên giao lộ
ở Topanga – chẳng để ý tới
thế giới của chúng ta …
Bầu trời là tất cả chim chóc
và ý nghĩ, đã lưu lại
một ấn tượng hòan hảo
trong giây lát, rồi biến mất
trong cùng bầu trời đó
không giữ lại bất kể
dấu vết nào – và rồi
mọi thứ trong cùng
cái liếc nhìn – vài
ngày giống như thế