MAYBE YOU WERE WRONG – SURROUND THE WORDS

Alden Marin
________________________

CÓ THỂ BẠN ĐÃ SAI – BAO QUANH NHỮNG CHỮ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

MAYBE YOU WERE WRONG

Death boils down
to this--out the window
something unknown;
a bump or thudding sound –
you go out and look
but there is nothing –
no intrusive possum
no rocks fallen or sign
of wrongdoing or demise...
just odd objects
scattered about;
potted plants,
the usual leaves
in their panoply
of shapes – all suggesting
that life and living
is going on, not Death –
So go back inside
because maybe
you were wrong.

 

SURROUND THE WORDS

It's not just words
but the ideas, feelings
and memories
that surround the words
that carries the weight –
"Farm" for instance
conjures up an image
of green, bucolic acres
and scenes from childhood –
and "flock of birds" has
a similar impression
of so many seen--like
"cup of hot black coffee"
"hot apple pie with ice cream"
And "love making in summer..."
These all impact me
more than I care to admit
with need and resonance
and are every bit more
than what is actually
happening.

 

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 12/31/2011 6:00 PM
© 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓ THỂ BẠN ĐÃ SAI

Cái chết rút lại là
thế này – ngòai cửa sổ
điều gì đó không biết;
một tiếng bộp hoặc bịch –
bạn ra ngòai và nhìn
nhưng chẳng có gì –
không có con cáo nào xâm nhập
không đá rơi hoặc dấu hiệu
sai quấy hoặc chết chóc …
chỉ những vật thể bất thường
tung tóe đâu đó;
những cây cảnh,
những chiếc lá bình thường
trong muôn hình muôn vẻ
của chúng – tất cả ngụ ý
rằng sự sống và cách sống
tiếp tục – không có sự Chết
vậy hãy trở vào trong
bởi vì có thể
bạn đã sai.

 

BAO QUANH NHỮNG CHỮ

Đó không phải chỉ là những chữ
mà là những ý tưởng, cảm giác
và kỷ niệm
bao quanh những chữ
tạo nên sức mạnh –
“Nông trại” chẳng hạn
gợi ra hình ảnh
của màu xanh, những miền thôn dã
và quang cảnh thời ấu thơ –
và “bầy chim” có
quá nhiều ấn tượng
đã thấy – như
“cốc cà phê đen nóng”
“bánh nhân táo với kem”
Và “tình nồng mùa hè …”
Những điều này tác động đến tôi
hơn là tôi sẵn sàng chấp nhận
với sự đòi hỏi và cộng hưởng
và những điều này từng chút một hơn
những gì thực sự
đang xảy ra.