IN PURSUIT OF THE SUN

Alden Marin
______________________________

ĐUỔI THEO MẶT TRỜI

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

I was an intellectual once
bent on understanding
explaining and interpreting
the moments
in simple, clear passages
and statements
then life grew complicated–
confusing; sense
was shattered to pieces
never again to be
collected up
and I sat for hours
days and years
writing but mere fragments
like this one–
incomplete observations
that chase meaning
like a man
after his shadow
or the moon
in pursuit
of the sun.

May 2010

 

 

 

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 09/23/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi từng là người trí thức
quyết tâm tìm hiểu
cắt nghĩa và diễn giải
những khoảnh khắc
bằng những đoạn văn
và những diễn đạt đơn giản, rõ ràng
nhưng rồi cuộc sống phức tạp dần –
rối rắm; cảm nhận
vỡ vụn từng mảnh
chẳng bao giờ
được kết tập lại
và tôi ngồi hàng giờ
ngày này qua năm nọ
viết ra chỉ những đoạn rời
như đoạn rời này –
những nhận xét không trọn vẹn
truy tìm ý nghĩa
như một người
đuổi theo bóng mình
hoặc như mặt trăng
đuổi theo
mặt trời.

Tháng Năm 2010