HUBRIS

Alden Marin
________________________

NGẠO MẠN

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

The pinpoint stars;
beady eyed voyeurs –
I laugh at them
to no avail ...
my arrogance is amazing –
like I know something
they don't; my meager
human privilege –
my hard earned hunger
that so easily sates itself
then wants more – urges
stars don't share ...
Still, I look at them
and somehow feel superior
with a sad sort
of hubris.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 09/01/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Những ngôi sao nhỏ như đầu đinh ghim;
những gã nhìn trộm mắt tròn sáng –
Tôi cười nhạo chúng
chẳng tích sự gì …
sự kiêu căng của tôi thật lạ lùng –
như thể tôi biết điều gì đó
mà chúng không biết; của tôi, cái đặc quyền cùn mằn
của loài người –
của tôi, nỗi khao khát khó có được
nhưng dễ dàng thỏa nguyện
rồi ham muốn thêm nữa – những thôi thúc
mà những vì sao không chia sẻ …
Dù vậy, tôi nhìn chúng
và không hiểu sao vẫn cảm thấy mình hơn hẳn
kèm theo
nỗi ngạo mạn buồn rầu.