THE GAME

Alden Marin
______________________________

TRÒ CHƠI

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

THE GAME

Spareness;
that’s what
you need –
fewer words
more meaning
So I say
“Stop Writing!”
but they come
these deft darts
with letters
and sounds
across the page
like animals tracks
some wild
some tame
to put them down
and make sense
of silence
and space
is the
game.

 

 

 

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 10/03/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI

Kiệm lời;
đó là thứ
bạn cần –
bớt từ
thêm nghĩa
Thế nên tôi nói
“Ngưng Viết!”
nhưng chúng cứ tới
những cây phi tiêu khéo léo này
với những con chữ
và những âm vang
trải suốt trang giấy
như những dấu chân thú
con thì hoang dã
con thì đã thuần
đặt để chúng xuống trang giấy
và hiểu được
niềm im lặng
và khoảng cách
đó là
trò chơi.