FAR MORE THAN THIS POEM

Alden Marin
________________________

HƠN LÀ BÀI THƠ NÀY RẤT NHIỀU

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 


The leaves
outside the house
still speak
that strange
gutteral language
with little breeze
(if any)
to stir them;
a life of their own
out on the cement walk
talking, after death
of eternal separation
from mother trees
and life, in general;
turning quickly
from red to brown
neglected by everyone
but me – stepped on,
crushed, swept aside
put in piles
and burnt to cinders
But not before
I accord them
this testimony;
this tribute –
I love them
and always will
as though
these itinerant leaves
on their way to oblivion
deserve far more
than this poem.

 

________

Biography
Tiểu sử

________

 

 

Last modified on 02/14/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Những chiếc lá
bên ngoài ngôi nhà
vẫn nói
thứ ngôn ngữ kì lạ
phát ra từ họng
với cơn gió nhẹ thoảng
(nếu có gió)
khuấy động chúng;
chúng sống cuộc sống riêng
trên lối đi tráng xi măng
sau khi rụng chết, chúng nói
về cuộc vĩnh li
xa rời cây mẹ
và cuộc sống, nói chung;
mau chóng đổi màu
từ đỏ sang nâu
bị mọi người bỏ mặc
trừ tôi – bị dẫm lên,
nghiền nát, quét sang bên
chất thành đống
và cháy thành tro
Nhưng không phải là trước khi
tôi dành cho chúng
lời chứng này;
lời tán dương này –
Tôi yêu chúng
và sẽ mãi mãi yêu chúng
như thể
những chiếc lá lưu lãng này
trên đường tới lãng quên
xứng đáng hơn là bài thơ này
rất nhiều.