DUST BIRDS

Alden Marin
______________________________

CHIM BỤI

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

DUST BIRDS

Look at those
beautiful birds
about to take flight
on the back
of that truck–
designed randomly
in dust, flying
for moments
everytime they stop
and fling open the door
to unload cargo
or put in boxes–
the dust birds
with wings, beeks
and claws you
can only imagine—
and hopefully
they’ll migrate
before they’re
all washed off.

July 2010

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 10/10/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIM BỤI

Nhìn những
con chim đẹp đẽ kia
sắp cất cánh bay
trên mặt sau
thùng xe tải đó –
được thiết kế ngẫu hứng
bằng bụi, tung bay
từng hồi
mỗi lần họ ngừng xe
và tông mở cửa xe
để dỡ hàng
hoặc chất lên những kiện hàng –
những con chim bụi
với những đôi cánh, những mỏ
và những móng vuốt mà bạn
chỉ thể mường tượng –
và hi vọng
chúng sẽ kịp thời di trú
trước khi chúng
thảy đều bị lau sạch.

Tháng bảy 2010

 

Chú thích
Trong nguyên bản, là beeks,
hẳn là gõ sai: beaks [mỏ (chim)]