DISTRACTION

Alden Marin
______________________________

TRÒ TIÊU KHIỂN

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

It's a distraction
to be writing this
little chain of evolving words
while preoccupied
with other nettlesome topics
like love – or its lack
or what she's doing tonight
and with whom –
and if she's even had
one thought of me –
and if the waiter was sincere
when he said "THANK YOU
SO MUCH" for the poetry book
I gave him ...
It's a distraction
putting these words together
as they lead me away
temporarily –
and for precious moments
from all that's actually
bothering me.

 

 

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 09/23/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Là một trò tiêu khiển
khi viết
chuỗi ngắn những từ tự tiến triển dần này
trong khi phải bận tâm
vì những chủ đề gây phiền toái khác
như tình yêu – hoặc sự không có tình yêu
hoặc là chuyện nàng làm gì đêm nay
và làm với ai –
và thậm chí liệu nàng
có nghĩ một chút gì tới tôi –
và liệu người hầu bàn có thành thực
khi nói “CẢM ƠN ÔNG
RẤT NHIỀU” về cuốn thơ
tôi tặng y …
Là một trò tiêu khiển
khi sắp đặt những từ này lại với nhau
vì chúng kéo tôi
dẫu chỉ tạm thời –
trong những khoảnh khắc quí báu
ra khỏi mọi thứ thực sự
làm tôi chán ngán.