A DIFFERENT PERSON, ALTOGETHER

Alden Marin
________________________

MỘT NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 
 
One morning
there–at my feet
lay a half black
half orange leaf
that made me
think of you–
divided, untethered
apart from the whole
but available;
imploring
and beckoning
to be held…
I picked
the fallen one up
and put it gently
in my car
Now, two days later
the leaf has turned brown
and lies inexpressively
on the floor–
a different person
altogether.

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 08/16/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 Một buổi sáng
ở đó – nằm dưới chân tôi
là một chiếc lá màu nửa đen
nửa da cam
khiến tôi
nghĩ về em –
người bị phân cách, giằng co, người không bị ràng buộc
biệt lập với tất thảy
nhưng luôn sẵn sàng;
khẩn cầu
và ra dấu
muốn được vỗ về ôm ấp …
Tôi nhặt lên
chiếc lá rơi rớt đó
và nhẹ nhàng đặt nó
trong xe
Giờ đây, hai ngày sau
chiếc lá chuyển màu nâu
và nằm trơ không biểu cảm
trên sàn nhà –
một con người
hoàn toàn khác.