“THE DANCE OF DEATH” — Frank L

Alden Marin
________________________

"VŨ ĐIỆU CỦA TỬ THẦN" — Frank L

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 
 
You know,
it’s funny (and sad)
how the leaves
I always talk about
swirl and tumble
in the December wind –
across the triangulated
town square…
It’s lovely to me;
like a random celebration
of time, place and players
But my friend Frank L
just the other day
called it somberly “The Dance
Of Death…”
That made me wonder
how different people
see life itself and nature
Now, hours later, through
the window, the dancers –
clad in winter red
faded green and yellow
are all stilled, lying
on the grass
of the square
as if they’re tired
or dead or finally spent
from last night’s dance
“The Dance Of Death”
as Frank L sees it –
soon to start
all over again
with the first breeze
or wind.

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 08/16/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 Bạn biết đó,
thật tức cười (và buồn bã)
những chiếc lá
mà tôi luôn nói tới
xoáy tròn và rớt tứ tán ra sao
trong cơn gió tháng chạp –
khắp quảng trường thị trấn
hình tam giác …
Với tôi chuyện đó thật dễ thương;
như một lễ kỉ niệm ngẫu nhiên
của thời gian, nơi chốn và những diễn viên
Nhưng bạn tôi Frank L
ngày nọ
buồn u ám gọi đó là “Vũ điệu
Của Tử thần …”
Khiến tôi ngạc nhiên
rằng người ta nhìn cuộc sống và thiên nhiên
khác biệt nhau biết chừng nào
Giờ đây, nhiều giờ sau, qua
cửa sổ, những vũ công –
trong mùa đông với đủ màu đỏ
màu lục nhạt màu vàng
thảy đều tĩnh lặng, nằm
trên nền cỏ
quảng trường
như thể chúng đều mỏi mệt
hoặc đã chết hoặc rốt cuộc kiệt sức
vì vũ điệu đêm vừa qua
“Vũ điệu Của Tử thần”
như Frank L nhìn ra như thế –
sẽ sớm khai cuộc
trở lại
với cơn gió nhẹ
hoặc cơn gió đầu tiên thổi tới.