BANK OF YOUR LIFE

Alden Marin
_______________________________________

NGÂN HÀNG CỦA ĐỜI BẠN

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

mm

From "Losy's Photostream"

 

BANK OF YOUR LIFE

The years pile up
like receipts
for things you bought
but cannot remember–
a pocketful of papers
with figures, emptied
on a table, then trying
to make sense
of the suffocating onslaught
of information–
this paper proof, giving you license
to read a purchased book
or to return it;
pass the turnstile
or go home to the comfort
of a new couch–
with time, the receipts
will collect under
that place of respite and repose
along with coins and dust;
forgotten, crumpled up notes
and that is all in keeping
with what is left;
your deposit of years
in the bank of your life.

 

 

NGÂN HÀNG CỦA ĐỜI BẠN

Những năm tháng chồng chất
như những biên nhận
về những thứ bạn đã mua
nhưng không thể nhớ –
một túi quần đầy giấy tờ
ghi những con số, trút hết
trên mặt bàn, rồi cố gắng
để hiểu
cuộc tấn công khốc liệt nghẹt thở
của những thông tin đó –
chứng từ bằng giấy này, cho phép bạn
đọc một cuốn sách vừa mua
hoặc trả nó lại;
đi qua cửa quay
hoặc trở về nhà hưởng tiện nghi
trên chiếc trường kỉ mới mua –
với thời gian, những biên nhận
sẽ tụ tập dưới
gầm ghế nơi giải lao và nằm nghỉ
cùng với những tiền đồng và bụi bặm;
những tờ ghi bị quên lãng, nhàu nát
và đó là tất cả những gì phù hợp
với những gì còn lại;
những năm tháng kí quĩ
trong ngân hàng của đời bạn.

 

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 11/16/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC