ANYBODY CAN WRITE POETRY

Alden Marin
________________________

AI CŨNG CÓ THỂ LÀM THƠ

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

Anybody can write poetry
You just start
Like this –
You never know
What comes out
Something about oranges
Or apples or being stuck
In bad traffic on the Costa Brava
In 1966
Or a coffee cup
I didn’t want
Sitting in the kitchen, what
Did she mean by that?
I wanted something more
Than coffee from her
But that
Is what I got
From letting her stay
And giving her my love
And all those years
Was a coffee cup
With funny writing on it
And a laughing cat sipping something
I finally told her
That I loved her
And now I have this coffee cup, guess
I can always drink green tea
Out of it, see?
Anybody can write poetry.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 01/30/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai cũng có thể làm thơ
Bạn chỉ cần bắt đầu
Như thế này –
Bạn chẳng bao giờ biết
Điều gì lộ hiện
Điều gì đó về những trái cam
Hoặc những trái táo hoặc là bị kẹt cứng
Do giao thông tắc nghẽn ở Costa Brava
Năm 1966
Hoặc một li cà phê
Tôi từng không muốn uống
Ngồi trong bếp, gì vậy
Nàng hiểu chuyện đó thế nào?
Tôi mong muốn điều gì khác nữa
Không chỉ là li cà phê nàng pha cho tôi
Nhưng đó
Là những gì tôi có được
Khi để nàng ở lại
Và hiến dâng nàng tình tôi
Và tất cả những năm tháng đó
Là một tách cà phê
Với điều kì cục viết trên đó
Và một con mèo cười nhấm nháp gì đó
Cuối cùng tôi bảo nàng
Tôi yêu nàng
Và giờ tôi có li cà phê này, thử đoán xem
Tôi luôn có thể uống trà xanh
Bằng li này, bạn thấy không?
Ai cũng có thể làm thơ.