THE MOST IMPORTANT POEM – IN, TOO

Alden Marin
________________________

BÀI THƠ QUAN TRỌNG NHẤT
Ở TRONG, CŨNG VẬY

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

  
THE MOST IMPORTANT POEM

I have written
thousands of poems--
it is true, but this one
is the most important, for me
because it is brand new,
celebrates the only moment
I have at my fingertips now –
makes light of nothing
hopes to make sense
of everything, in that it
is fresh as the
morning dew and fickle
as any star.

 

 

IN, TOO

You may have
only the day –
its light, leaves
and ground
under your feet –
a view to dream
or horizon to respect
or to reach, and what
is in that vessel
before you – coffee
water, juice or tea –
and if it's just air
in the cup
and it's empty –
you can drink that
in, too.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 11/02/2011 6:00 PM
© 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 


BÀI THƠ QUAN TRỌNG NHẤT

Tôi đã viết
hàng ngàn bài thơ –
đúng như vậy, nhưng bài này
là quan trọng nhất, với tôi
vì nó mới tinh,
ngợi ca khỏanh khắc duy nhất
tôi biết rõ như lòng bàn tay, lúc này –
trang nghiêm
hy vọng có ý nghĩa
về mọi thứ, trong đó nó
tươi rói như
sương sớm và đổi thay
như bất cứ vì sao nào.

 

 

Ở TRONG, CŨNG VẬY

Bạn có thể
chỉ có ngày đó –
ánh sáng, những lá cây
và mặt đất dưới chân –
một quang cảnh để mơ
một chân trời để quí mến
hoặc để vươn tới, và cái gì
trong cái tách
trước mặt bạn – cà phê
nước lạnh, nước trái cây hoặc trà –
và nếu đó chỉ là không khí
trong tách
và nó trống rỗng –
bạn có thể uống
thứ ở bên trong, cũng vậy.