THE BANISTERS BETWEEN US

Alden Marin
________________________

NHỮNG THÀNH CẦU THANG GIỮA CHÚNG TA

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

  
Sometimes 
the neighbor
sits outside
smoking pot
and mumbling
to himself, while
the squirrels 
over here, romp –
the collected rocks
of all shapes, on
the banisters between us
look like monuments
time forgot;
His puffs across the balcony
of greyish smoke
like errant thoughts
misplaced reveries
or evanescent worries
rising up...I don't like
the smell of pot –
it reminds me
of the fetid slums
of India, rotten tea
or uneaten rice
neglected in a crock pot –
But I don't say anything
to the man, because
I'm afraid of having
an absurd conversation
with him, a dull
exchange of words –
or other, unspecific
retaliation.

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 01/30/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 


Đôi khi
người hàng xóm
ngồi ngòai trời
hút cần sa
và tự lầm bầm
trong khi
những con cóc
ở bên đây, nhảy –
những bất bình chồng chất
ở mọi hình dạng, trên
những thành cầu thang giữa chúng ta
nhìn giống những tấm bia tưởng niệm
thời lãng quên;
những luồng khói ngang qua bao lơn
màu xam xám
trông giống những suy nghĩ sai trái
những mộng tưởng không đúng chỗ
hoặc những âu lo chóng tàn
dâng cao … tôi không thích
mùi cần sa –
nó nhắc tôi
về những khu nhà ổ chuột hôi hám
ở Ấn độ, trà mục rữa
hoặc cơm chưa ăn
bị bỏ lại trong chiếc chén bằng sành
nhưng tôi không nói gì
với người đàn ông, vì
tôi sợ phải
trò chuyện ngớ ngẩn
với hắn, cuộc trao
đổi chán ngắt bằng lời –
hoặc cách nào đó, sự trả thù
không minh bạch.