THE HEN AND ITS CHICKS

ĐÀN GÀ VÀ LŨ CON

Tunisia

 

 
 

 

 

 

The little country girl remembers the flock
of chickens that she had tended to, each
flock, the chickens running and playing in
the yard. The chickens once grown, go to some
           
unknown place. Her mother said, “The hen
protecting her chicks returns to her former
place.” Then the little country girl becomes
a country lady. She no longer remembers

the flock of chickens running in the yard
because she is dreaming of a country
gentlemen. Then he comes, and gives her
happiness with a flock of kids. The country lady

becomes a country mother. The country mother
remembers the flock of chickens, running and
playing in the yard like she remembers her
beloved children. The flock of chickens and

the flock of kids have left her. One thing she does
know is that the chickens do not return
to their former place like her mother had
told her, while the flock of kids is taking

the same road that she had, with the flock of
chickens, running and playing in the yard.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô bé quê nhớ từng đàn gà mà
cô đã chăm sóc, từng đàn gà, từng
đàn gà chạy chơi trong sân. Nhưng đàn
gà lớn lên, đi đâu không biết. Mẹ

bảo đàn gà trở về chốn cũ. Rồi
cô bé quê trở thành cô gái quê.
Cô gái quê không còn nhớ đến đàn
gà chạy chơi trong sân vì cô mải

tơ tưởng đến người trai quê. Rồi người
trai quê đến, cho cô niềm hạnh phúc
lẫn lam lũ với đàn con. Cô gái
quê thành bà mẹ quê. Bà mẹ quê

nhớ từng đàn gà, từng đàn gà chạy
chơi trong sân như nhớ từng đứa con
mà bà ấp ủ. Từng đàn gà và
lũ con rồi cũng bỏ bà đi. Chỉ

có điều bà biết, đàn gà không trở
về chốn cũ như mẹ từng nói, còn
lũ con đang đi lại con đường bà
đi, cũng với từng đàn gà, từng đàn

gà chạy chơi trong sân.