RAPPING

HÁT NÓI

Trầm Phục Khắc

 

 
 

 

 

 

The soft part beneath the envelope of
a letter sent to a man from a woman,
informing him that this woman has reached
free harbor. The mailman had stuck a new

address on top of the letter, trying
to catch up to the man who had just moved
out of the apartment. But regardless
of whether the man had enough time or

not, he could not remember what he had
said to the woman fifteen years ago
at the bus station, but the woman still
sends him the letter like so many other

letters that had been sent by so many
other women in so many life times, since
the time the first woman learned to write, since
the time the first woman dared to write, only

the man knows what he wants to do, and what
he does not want to do, just like only
the man knows what he wants to say and what
he does not want to say when the man continues

not to say what he wants to say and do
the things he does not want to do, then the
woman kept sending these letters (to another
man) to inform him about a (different)

matter related to things that were spoken
of at a (different) place. Then the mailman
keeps sticking new addresses on top of
the soft part that the woman sends to the man.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần mềm mại ẩn dưới phong thư của
một người đàn bà gởi cho một người
đàn ông, báo tin bà đã đến được
bến tự do. Người đưa thư dán chồng

lên phong thư một địa chỉ mới, cố
bắt cho kịp người đàn ông vừa dọn
khỏi chung cư. Nhưng người đàn ông dù
có đủ thì giờ cũng không thể nhớ

ra được những gì mình đã nói với
người đàn bà nơi bến xe của mười
lăm năm trước. Nhưng người đàn bà vẫn
gởi đi những lá thư như những lá

thư của mọi người đàn bà được gởi
đi từ khắp mọi nơi trong suốt bao
đời nay. Kể từ khi người đàn bà
đầu tiên biết viết. Kể từ khi người

đàn bà đầu tiên dám viết. Chỉ có
người đàn ông mới biết được mình muốn
làm những gì mình muốn làm và những
gì mình không muốn làm. Cũng như chỉ

có người đàn ông mới biết được mình
muốn nói những gì mình muốn nói và
những gì mình không muốn nói. Khi người
đàn ông tiếp tục không nói những gì

mình muốn nói và làm những gì mình
không muốn làm, thì người đàn bà vẫn
tiếp tục gởi đi những lá thư (cho
một người đàn ông khác) để báo tin

về một câu chuyện (khác) liên quan đến
những gì đã được nói ra ở một
nơi chốn (khác). Thì người đưa thư vẫn
tiếp tục dán chồng những địa chỉ mới

lên phần mềm mại của một người đàn
bà gởi cho một người đàn ông.