SEEN

THẤY

Thiện Hiếu

 

 
 

 

 

 

I am as a star that has burned out a      
million years before but yet longs to see
the sun... whether hidden by clouds or by
the dark of night so that when we love there

will be flowers blooming by the walls,
tender leaves shivering with happiness.
I am as a star that has burned out a      
million years before yet longs to see a

human face, no matter if there are such
turbulent storms or civil wars once more
breaking out, once more. I am as a star
that has burned out a million years before   
      
that will completely extinguish its last
reflected light unless a human face
appears, unless a human face is seen...

Sàigòn 18/9/2003

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi như một ngôi sao đã tắt hằng
triệu năm trước đến bây giờ còn muốn
thấy mặt trời... dù mây che hay đêm
tối để lúc ta yêu nhau có hoa

nở bên tường... có chiếc lá non rung
rinh hạnh phúc. Tôi như ngôi sao đã
tắt hàng triệu triệu năm đến bây giờ
và mai sau còn mong thấy được mặt

người dù cho bão tố phong ba hay
chiến tranh cốt nhục có xảy ra lần
nữa... lần nữa. Tôi như ngôi sao đã
tắt hàng triệu triệu triệu năm đến bây

giờ  cũng tắt luôn nguồn ánh sáng thừa
nếu không được nhìn thấy mặt người... mặt
con người...
 
Sàigòn 18-9-03