SEASON’S CALLINGS

GỌI MÙA

Phạm An Nhiên

 

 
 

 

 

 

October morning, I stand,
I sit as if to wait. Eager
perhaps because it is
autumn, calling to sunshine,

to wind, to leaves. Fingers yellow
stained with cigarette smoke.
Half of my head filled with gray
hair, yet I don’t wish to dye

my hair, but I wish to love
you, and so to heck with autumn.
The seasons are all the same,
clouds call to the wind, the wind

calls to the leaves, calls to me,
calls to you, to all our lives
that are in the world in which
I sit and wait, while the wind

calls to the leaves, calls to the
rain; I call to you for a
season of rebirth...

10/03/2004

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng tháng mười tôi
đứng, tôi ngồi như chờ
như đợi, sốt ruột chắc
tại mùa thu. Gọi nắng

gọi gió gọi lá, gọi
tôi tay vàng khói thuốc.
Tóc bạc hơn đã nửa
đầu, chưa thèm nhuộm, thèm

yêu em. Ừ, thì mặc
kệ mùa thu, mùa nào
cũng vậy mà thôi, mây
gọi gió gió gọi lá,

gọi tôi gọi em cả
đời. Đó thế giới của
tôi ngồi, đứng và tôi
chờ tôi đợi, gió gọi

lá gió gọi mưa, tôi
gọi em mùa tái sinh...

10032004