THE MISSING CATS

NHỮNG CON MÈO MẤT TÍCH

Nguyễn Tiến Đức

 

 
 

 

 

 

The poet shaman of language creates
Imaginary cats in his poetic songs
Mixed cats of many colors of various
Materials – not available from

Pets – Mart. Whereas, my colored
Cats are real – like the cats missing the
Colored cats of a little girl with a
Sad face – unforgettable. One afternoon

When the sun was setting the little black
Girl at the neighbor’s house with a very
Sad face asked me if I had seen her black
Cat and Ashley told me that the cat’s name

Was Shadow – a shadow – I suddenly
Saw the name of the pussy cat very
Innocent and I lied to the little
Girl so she could keep hoping – I said I

Saw her cat when the sun was about to set
Behind the row of maple trees with their
Browning leaves – it had just become autumn –
The leaves will soon be missing like the cat

Whose name is Shadow belonging to the
Sad little black girl – so that the little
White girl can also be looking for a
White cat when the sun has quietly died down,

So that the little Vietnamese girl can
Also be looking for a yellow cat
When the sun has quietly died down
So that a little red girl can also be

Looking for a red cat when the sun has
Quietly died down – but it is not possible
To have a red cat unless that cat falls
Into a pail of red paint so that if

The little red girl also lived next door
To my house then I would get some gasoline
To wash its fur but gasoline is very
Dangerous and easily catches on fire.

I would not be able to light my cigarette
Or wash the cat’s fur near a forest fire
Caused by the woman who burned her husband’s
Letters. The black cat named Shadow makes me

Think of you – our shadow keeps growing longer
As the sun quietly dies on the streets,
The streets that are absent of your shadow.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người thi sĩ yểm bùa ngôn ngữ tạo
Được những con mèo hoang tưởng thi ca
Những linh miêu ngũ sắc bằng đủ các
Chất liệu – không thể mua ở Pet Mart

Còn những con mèo mầu của tôi thì
Có thật – những con mèo đang mất tích
Những con mèo mầu của những cô bé
Có khuôn mặt buồn hiu – không thể quên

Có một buổi chiều lúc mặt trời đang
Lặn thì cô bé da đen cạnh nhà
Với khuôn mặt buồn hiu hỏi tôi có
Thấy con mèo đen của cô không và

Ashley cho biết tên con mèo là
Shadow – cái bóng – chợt thấy tên con
Mèo con rất thơ tôi phải nói dối
Để cô bé hy vọng – tôi nói tôi

Thấy con mèo của cô lúc mặt trời
Sắp lặn sau hàng cây phong tàn lá
Chớm vàng – trời vừa sang thu – những chiếc
Lá cũng sẽ mất tích y hệt như

Con mèo con có tên Cái bóng của
Cô bé da đen buồn – như vậy thì
Một cô bé da trắng cũng có thể
Đang đi tìm một con mèo trắng lúc

Mặt trời đang chết lặng – như vậy thì
Một cô bé Việt Nam cũng có thể
Đang đi tìm một con mèo vàng lúc
Mặt trời đang chết lặng – như vậy thì

Một cô bé da đỏ cũng có thể
Đang đi tìm một con mèo đỏ lúc
Mặt trời đang chết lặng – nhưng không thể
Có một con mèo đỏ trừ khi con

Mèo đó rơi trúng thùng sơn đỏ mà
Nếu cô bé da đỏ cũng ở bên
Cạnh nhà tôi thì tôi sẽ lấy xăng
Rửa lông cho con mèo đó mà xăng

Thì rất nguy hiểm vì dễ bắt lửa
Tôi sẽ không thể châm thuốc lá hút
Hoặc rửa lông con mèo cạnh đám cháy
Rừng do người đàn bà đốt thư chồng

Con mèo đen có tên Shadow làm
Anh nhớ em quá – cái bóng của mình
Cứ dài ra lúc mặt trời đang lặng
Chết trên hè – hè phố thiếu bóng em.