TWO-TWO MELODY   

KHÚC HAI HAI

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

 
 

 

 

       

Oh child, I hear your sadness across the
many trails for twenty years. At red lights,
you and I both stop, laughing and crying
together at green lights, I carry you like

a mother cat carrying its young kitten.
My awkwardness hurt you, your stubbornness
pained me. For twenty years you were the only
witness to my suffering, for twenty years

I was the only one to bear your pain.
Then one day, I entered into a new
life with a treacherous man; your suffering
doubled, because there had been several

treacherous men that crossed your life. And so,
you carried my pain but no one knows of
your pain. And this afternoon, the rain keeps
falling on so many other women bearing

their suffering, so many other women
crying alone. There’s me, and there’s you.

 

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ cõng nỗi buồn của con, qua những
chặng đường, hai mươi năm. Đèn đỏ mẹ
cùng con dừng lại, cùng hát cùng cười,
đèn xanh mẹ tha con đi như mèo

mẹ tha con. Vụng về mẹ làm con
đau, bướng bỉnh con làm mẹ đau. Hai
mươi năm, chỉ có con làm nhân chứng
cho niềm đau của mẹ, hai mươi năm,

chỉ có mẹ đeo riết niềm đau của
con. Rồi một ngày, con đi vào đời
một người đàn ông bạc ác, và nỗi
buồn của mẹ nhân đôi, vì có vài

người đàn ông bạc ác trôi qua đời mẹ.
Cứ thế, mẹ cõng niềm đau của con
nhưng niềm đau của mẹ không ai biết
đến. Và chiều nay, chiều nay, mưa rơi

mưa rơi, có bao nhiêu người đàn bà
khóc một mình. Có bà ngoại, có mẹ,
có con...