MY DREAM

GIẤC MƠ  TÔI

Nguyễn Phan Thịnh

 

 
 

 

 

 

I dream of meeting myself across a river,
crossing a spring, sometimes going uphill
sometimes going downhill but never sitting.
I dream of meeting myself in my dream

asking myself where I am going, looking
for whom, to do what. I befriend myself
and the both of us go down a hill, across
a river, up a mountain, the two of

us crossing a spring, going forward, up
a mountain, down a mountain, not seeing
anyone. I ask myself in my dream
where is our home, where was our home town?

We keep going from dusk to dawn without
beginning or ending, without hope or despair.
Just me and myself, the two of us alone
with each other. I dream of meeting myself

in my dream. Not one chance to sit down, but
certainly on the other side of this
dream, we will both lie down in the same grave.

8/9/2003

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tôi mơ gặp tôi đi qua sông đi
qua suối có khi đi lên đồi đi
xuống đồi nhiều lần đi lên núi đi
xuống núi nhưng không bao giờ đang ngồi

tôi mơ gặp tôi và tôi trong mơ
hỏi tôi đi đâu tìm ai  làm gì
tôi làm quen tôi và hai tôi đi
xuống đồi đi qua sông đi lên núi

hai tôi đi qua suối đi tới đi
tới và lên núi xuống núi không gặp
ai tôi hỏi tôi trong mơ nhà mình
và tôi trong mơ không biết quê mình

đi hết hòang hôn đi tới bình minh
không có bắt đầu chẳng có tận cùng
không tuyệt vọng không hy vọng vẫn tôi
và tôi vừa là hai vừa một mình

tôi mơ gặp tôi và tôi gặp tôi
mơ tôi mơ tôi chưa một lần được
ngồi nhưng chắc chắn bên kia giấc mơ
này chúng tôi sẽ nằm xuống chung mồ

8/9/2003