THƠ

Nguyễn Đăng Thường

 

 
 

 

 

 

CORPSE

i don’t write poetry because i am sad:
i am sad because i write poetry —
with me, once a poem has been written it
is a corpse and to publish it is to
mummify — the poet — but i am a murderer
of words, a mass murderer of verses —
the poet has left his ivory tower
and entered the desert — there is no corner
left anymore for the poet to come
and go to — so why do i still write poetry? —
i write poetry like sisyphus rolling
the stone? — name: not yet — date and place
of birth: anytime and anywhere.

 

 

JUST CHATTING

if i had to choose between man and god
i would choose satan if i had to choose
between a boat without a port and
a drunken boat i would choose a paper
sail. if you had to choose between wolves
and dogs then wouldn’t you choose a roast pig?

 

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỬ THI

tôi không làm thơ vì buồn: tôi buồn
vì làm thơ — với tôi, thơ làm xong
là xác chết thơ đăng báo là xác
ướp — thi sĩ — nhưng tôi chỉ là kẻ
giết chữ thậm chí kẻ giết thơ hàng
loạt — thi sĩ đã rời đỉnh bỏ tháp
xuống đường vào sa mạc — chẳng còn xó
xỉnh nào để cho người thơ hôm nay
tới — mà sao tôi còn làm thơ ? — tôi
làm thơ như sisyphe lăn tảng đá? —
tên tuổi: chưa có — ngày và nơi sinh:
bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu.

 


BA PHẢI

nếu phải chọn giữa con người và thượng
đế tôi sẽ chọn sa tăng nếu phải
chọn giữa con thuyền không bến và con
tàu say tôi sẽ chọn cánh buồm giấy
nếu cần chọn giữa sói và cầy
bạn nên chọn heo quay.