THE COLORS OF
OUR HOMELAND’S SKIES

SẮC THẮM TRỜI QUÊ

Nam Du

 

 
 

 

 

 

The lullabies dissipate,
Ebbing away, ebbing away, ebbing
Away... the crowds of children
laughing while they play, pulling
long strings behind them. High up
above is the wind, existing
only in the kites.

Fluttering,
Fluttering,
Fluttering...

Harmonically echoing
in melodies of flute and
trumpets. Flickering in and
out, I notice images of
myself from my younger days
of peace and tranquility.
The skies framed in smooth silk,
allowing the mind to escape.
Enter poetry...

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng đồng dao loãng dần
tan xa, tan xa, tan
xa... Đám trẻ con cười
trong lúc nô đùa kéo
những sợi dây dài. Tít
trên cao là ngọn gió
hữu hình bằng cánh diều

phấp phới,
phấp phới,
phấp phới...

nhịp nhàng và du dương
từng tiếng sáo, tiếng vè
thấp thoáng trong đám ấy
tôi bỗng nhận ra mình
của những ngày thơ ấu
Đẹp với Bình Yên. Bầu
trời hoá khung tranh tơ
mịn cho không ít tâm
hồn tìm lối thoát. Đã
vào thơ...